tomorrow-past,

gordon gallery, tel aviv, 2016

photographs: avraham hai