nicole

gordon gallery, tel Aviv, 2008

photographs: avraham hai